-, .-. (1889) “Preliminaries: 109th session (1888-9)”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 23, p. i-xxxvi. doi: 10.9750/PSAS.023.prelims.