-, .-. (1888) “Preliminaries: 108th session (1887-8)”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 22, p. i-xxxvi. doi: 10.9750/PSAS.022.prelims.