-, .-. (1880) “Preliminaries: 100th session (1879-80)”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 14, p. i-xxxviii. doi: 10.9750/PSAS.014.prelims.