Keillar, J., Rhynas, E., & Shepherd, I. (1987). Sylvia Benton. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 115, 1–2. https://doi.org/10.9750/PSAS.115.1.2