(1)
-, .-. Preliminaries: 111th Session (1890-1). PSAS 1891, 25, i-xxxvii.