[1]
-, .-. 1929. Preliminaries: Session 1928-9. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 63, (Nov. 1929), i-xlvii. DOI:https://doi.org/10.9750/PSAS.063.prelims.