[1]
-, .-. 1856. Preliminaries for Part I: 75th session (1854-5). Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 2, (Nov. 1856), ii-xvi. DOI:https://doi.org/10.9750/PSAS.002.prelims.1.