[1]
E. Wright, “Thomas Hadden: architectural metalworker”, PSAS, vol. 121, pp. 427-435, Nov. 1992.