[1]
F. Thomas, “Notes on the Lewis Chessmen”, PSAS, vol. 4, pp. 411-413, Nov. 1863.