-, .-. (2002) “Prelims: Session 1999-2000”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 130, p. i-xvi. doi: 10.9750/PSAS.130.prelims.