Thomas, F. 1863. “Notes on the Lewis Chessmen”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 4 (November), 411-13. https://doi.org/10.9750/PSAS.004.411.413.