Thomas, F. (1863). Notes on the Lewis Chessmen. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 4, 411-413. https://doi.org/10.9750/PSAS.004.411.413