(1)
Scott, J. Dorothy Marshall. PSAS 1993, 122, 5-6.