(1)
Wright, E. Thomas Hadden: Architectural Metalworker. PSAS 1992, 121, 427-435.