(1)
Kerr, R.; Lockie, J. R. Scottish Beggars’ Badges. PSAS 1964, 95, 291-299.