(1)
Stevenson, R. B. K. Notes: (8) ’Cushion’ Maceheads. PSAS 1952, 84, 218-220.