(1)
-, -. Preliminaries. PSAS 1896, 30, i-xxxviii.