(1)
-, -. Preliminaries for Part II. PSAS 1876, 11, iv-xxxv.