(1)
Thomas, F. W. L. Notes on the Lewis Chessmen. PSAS 1863, 4, 411-413.