[1]
Simpson, W. 1934. Invermark Castle. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 68, (Nov. 1934), 41-50. DOI:https://doi.org/10.9750/PSAS.068.41.50.