[1]
-, - 1876. Preliminaries for Part II. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 11, (Nov. 1876), iv-xxxv. DOI:https://doi.org/10.9750/PSAS.011.prelims.2.